MDD Tüzük

Mutfak Dostları Derneği

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı :
Madde 1 Derneğin Adı “ MUTFAK DOSTLARI DERNEĞİ”dir.
Derneğin Merkezi
Madde 2 Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

Karaköy Mumhane Caddesi,Karaköy Güllüoğlu Binası No.171 Kat.5 Beyoğlu/İSTANBUL

 

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ŞEKİLLERİ

Derneğin Amacı
Madde 3 Bilimsel araştırmalar yaparak veya yaptırarak mutfak zenginliklerimizi, yeme içme ve sunma adabını bütün özellikleriyle  ortaya çıkarmak, geliştirmek; yurt içinde ve yurt dışında mutfağımızın tanıtılmasını sağlamak; bu alanda eğitim yapmak ve eğitim yapan kuruluşlara yardımcı olmak; yiyecek ve içeceğin insanın sağlıklı beslenmesindeki yerinin ve öneminin belirlenmesine bilimsel olarak katkıda bulunmak; yurt içinde ve yurt dışında yeme-içme konularıyla ilgili gelişmeleri izlemek; bu tür çalışmaları özendirmek, yaymak ve sevdirmek.

Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Şekilleri
Madde 4 Dernek 3. maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için;

 • Dernek, bilimsel araştırmalar yaparak veya yaptırarak mutfak zenginliklerimizi, yeme-içme ve sunma adabını bütün özellikleriyle ortaya çıkarır, geliştirir. Yurt içinde ve yurt dışında mutfağımızın tanıtılmasını sağlar. Bu alanda eğitim yapar ve eğitim yapan kuruluşlara yardımcı olur. Yiyecek ve içeceğin insanın sağlıklı beslenmesindeki yerinin ve öneminin belirlenmesine bilimsel olarak katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında yeme- içme konularıyla ilgili gelişmeleri izler. Bu tür çalışmaları özendirir, yayar ve sevdirir. Ayrıca; amaç edindiği hizmetlerin herkesin yararına açık olduğunu belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmadığını belirtir. Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisini (2/3) dernek amaçlarına harcar.

 • Dökümantasyon merkezi ve databank oluşturur.

 • Bu konuyla ilgili her türlü süreli, süresiz, görsel yayın yapar ve yaptırır.

 • “ Türk Mutfağını Araştırma Enstitüsü” kurulmasını sağlayıcı girişim ve çalışmalarda bulunur.

 • Amacına uygun olarak eğitim programları hazırlar ve uygular. Bu konuda faaliyette bulunan eğitim kurumlarını destekler ve öğrencilere yardımcı olur.

 • Yurt içinde ve dışında seminerler, panel ve iktisadi işletme vasıtası ile, yemek fuarı, piyango, bale, konser, konferans, gezi, yarışma, sergi, uygulama çalışmaları vb. etkinlikler düzenler. Kendi dışında düzenlenen bu gibi etkinliklere katılır.

 • Konuyla ilgili mesleki davranış, kural ve ilkelerini (kodlar) hazırlar .Benimsenmesini sağlamaya çalışır. 

 • Konuyla ilgili özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık hizmeti verir.

 • Uygulama için gerekli izni alarak lokaller açar. Toplantılar düzenler. Amaç ve etkinlikleri için taşınır taşınmaz malları kiralayabilir, satın alır, satar ve işletir.

 • Şubeler açabilir. 

 • Dernek faaliyetlerini yürütme amacıyla iktisadi işletme açabilir.

 

DERNEK ÜYELİĞİ

Üye Olma Hakkı
Madde 5 Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, Türk mutfağı ile gerek fiilen uğraşan gerekse tüzüğün “amaç”  maddesinde sayılan çalışmaları yapmış ve yapmakta olanlar. Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen sürekli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilirler. Türk vatandaşı olmayanlar, Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip iseler üye alınabilirler. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz. Onursal üyelik, Yönetim Kurulu’nun oy çokluğu kararı ile alınır. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir. Onursal üyelerin oy verme hakkı yoktur. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde karara bağlayıp başvuru sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz.

Üyelikten Çıkma
Madde 6 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 7 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen sürekli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamına girerek derneğe üye olma hakkını kaybedenler ile dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda sözü edilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulu’nca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurulda itiraz hakkı vardır. Yönetim Kurulu’nun yazılı talebine rağmen üyelik aidatını iki yıl üst üste ödemeyen üyelerin üyelikleri sona erdirilir.

Üyelerin Hakları
Madde 8 Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

GENEL KURUL

Kuruluş Şekli
Madde 9 Derneğin genel kurulu, derneğe kayıtlı aidatını ödemiş üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı, aidatını ödemiş üyelerden ; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Toplanma Zamanı
Madde 10 Genel kurul her iki yılda bir olağan olarak Ocak ayında toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek  üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerin birinin başvurusu üzerine o yerin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü
Madde 11 Yönetim Kurulu’nun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden listeyi hazırlamasından sonra genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi o yerde yayınlanan bir gazetede veya internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması nedeni ile toplantı yapılamazsa , ikinci toplantının hangi gün , saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak sür e yedi günden az , altmış günden fazla olamaz. Toplantı , çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içine yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri
Madde 12 Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı
Madde 13 Genel Kurul , dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantı Yapılış Usulü
Madde 14 Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşılığında imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 13. Maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılan oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.


Genel kurulda, her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile katipler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim kurulu Başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Toplantıda Görüşülecek Konular
Madde 15 Genel kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görevleri ve Yetkileri
Madde 16 Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçilmesi,

 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 • Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, ve Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi.

 • Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

 • Dernek için gerekli taşınmaz malların kiralanması, satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

 • Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

 • Derneğin Uluslar arası faaliyete üye olarak katılması veya ayrılması,

 • Derneğin feshedilmesi,

 • Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirlenen öbür görevlerin yerine getirilmesi,

 • Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak veya şube kurucularına yetki vermek.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usulleri ve Şekilleri
Madde 17 Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş olarak bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylarda ise genel kurul başkanının belirteceği usul uygulanır.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI

Yönetim Kurulu’nun Kuruluş Şekli , Görevleri ve Yetkileri
Madde 18 Yönetim Kurulu on asil ve on yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.

 3. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

 4. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 5. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

 6. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

 7. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.

 9. Bütçenin uygulanmasını sağlamak

 10. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarma hususlarında karar vermek.

 11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 12. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 13. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcılarını, Sekreterini , Saymanını ve üyeleri belirler.

 14. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez dernek ikametgahında önceden kararlaştırılacağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

 15. Başkan derneği temsil eder.

 16. Üst üste üç kere, geçerli mazeret beyan etmeksizin Yönetim Kurulu toplantısına iştirak etmeyen Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu üyeliği sona erer. Madde 19’a göre yedek üyelerle Yönetim Kurulu tamamlanır.

Yönetim Kurulu’nun Yedek Üyelerle Tamamlanması
Madde 19 Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması halinde o yerin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
Denetleme Kurulu
Madde 20 Denetleme Kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur ve genel kurulca seçilir. Bu kurul, denetleme görevini, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplanıldığında genel kurula sunar.

BAŞKA ORGANLAR

Madde 21 Dernekte başka organlar da kurulabilir. Ancak, bu organlara Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve denetleme Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Derneğin Yönetim Kurulu’nda en az bir dönem görev yapmış veya başkanlığı üstlenmiş olan üyeler, danışma kurulunu oluşturur. Danışma kurulu üyelerinin aidat yükümlülükleri devam eder. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı , bu kurulu görüşlerine başvurmak üzere toplantıya çağırır.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 22 Mülki Amirliğe Yapılacak Bildirimler
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren“Genel Kurul Sonuç Bildirim” formu Mülki İdare Amirliği’ne verilir. Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul  toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde bir yazı ekinde Mülki İdare Amirliği’ne verilir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar, tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “ Taşınmaz Mal Bildirimi” formu doldurmak suretiyle Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım almadan önce “ Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi “formu doldurularak, Mülki İdare Amirliği’ne bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik, “ Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi “ formu ; genel kurul toplantısı dışında , dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “ Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi “formu doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, “Genel
Kurul Sonuç Bildirimi” formu ekinde Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

DERNEK ŞUBELERİ

Şubeler, Şubelerin Kuruluşu
Madde 23

A- Dernekler Şube Açabilir

 1. Dernek,Genel Kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında Türk Medeni Kanunu’nun şartlarına uygun olarak şubeler açabilir.

 2. Bu şubeler,Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’na , iş bu tüzük hükümlerine ve Dernek iç düzenlemelerine uygun faaliyette bulunurlar.

 3. Dernek Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde, Dernekler Kanunu uyarınca yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir.

B- Şube Organları

 1. Genel Kurul; Şubede kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şubeler iki yılda bir seçimli olağan şube genel kurul toplantısını Ekim ayında yaparlar. Şubeler, genel kurullarını, dernek genel kurul toplantılarından en az iki ay önce tamamlamak zorundadırlar. Şube genel kurullarında, şube yönetim kurulu ve şube denetleme kurulu ile şubeyi Dernek Genel Kurulu’nda temsil edecek ikişer delege seçilir.

 2. Yönetim Kurulu ; Beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Şube yönetim kurulu şubenin dernek amaçlarına uygun olarak faaliyette      bulunmalarını sağlar. Şube yönetim kurulu, seçimi takip eden ilk toplantısında bir kararla görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler. Şube giderlerinin ödenmesinde, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla hazırlanacak sirküler uyarınca yetkilendirme yapılır. 

 3. Denetim Kurulu ; Üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Şube denetleme kurulu, altı ayı geçmeyen aralıklarla her istediği zaman denetlemesini yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde şube yönetim kuruluna ve toplandığı zaman şube genel kuruluna sunar.

C- Şubeler hakkında 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile bu tüzük hükümleri uygulanır.
Bununla birlikte,

 1. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi, yazılı ya da internet sayfasında ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır.

 2. Şubeler olağan genel kurul toplantılarını, merkez genel kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneği toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde Mülki İdare Amirliği’ne ve Genel Merkeze bildirmek zorundadır.

 3. Genel Merkez Genel Kuruluna en son Şube Genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Genel Merkez Genel Kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. 

 4. Şubelerin Yönetim veya Denetim Kurulunda görevli olanlar Genel Merkez Yönetim veya Denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Gelir Kaynakları
Madde 24 Derneğin gelir kaynakları şunlardır;

 1. Üye aidatı

 2. Dernekçe yapılan yayınlar ile tertiplenen piyango, panel, seminer, balo, eğlence, temsil, konser, yarışmalar ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

 3. Derneğin, yurt dışı tanıtım çalışmalarından sağlayacak gelirler

 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

 5. Bağışlar ve yardımlar

 6. Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağışlar ve yardımlar

 7. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya öbür kuruluşlardan yardım alabilmek için önce İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınması gerekir.

Yıllık Aidat Tutarı
Madde 25 Dernek üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat Genel Kurulca tespit edilir. Her yıl için ayrı ayrı olarak karara bağlanır.

Yardım Kabul Edilmeyecek Kuruluşlar
Madde 26 Dernek, siyasi partiler,işçi ve işveren sendikaları ve meslek kuruluşlarından herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez.

DEFTERLER, KAYITLAR VE BELGELER

Defterler ve Kayıtlar
Madde 27 Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar;

 1. Üye kayıt defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri,derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.

 2. Karar Defteri : Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

 3. Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve Giden evrak , tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur.Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalarında saklanır. 

 4. Gelir ve Gider Defteri : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paranın verildikleri yerler,açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

 5. Bütçe,Kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Bütçe,kesin hesap ve bilanço bu deftere işlenir.

 6. Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir. Bu defterin noterden onaylı olması zorunludur.

Gelir ve Gider Belgeleri
Madde 28 Dernek gelirleri “ alındı belgesi “ ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için “ Gider Makbuzu “ veya “ Banka Dekontu “ gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi “ ile yapılır. Kişi kurum ve kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “ Ayni Bağış Alındı Belgesi “ ile kabul edilir. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “ Alındı Belgeleri “ Yönetim Kurulu kararı ile matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “ Yetki Belgesi “dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkan’ınca onaylanır.Yönetim Kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri önceki fıkra hükümlerine göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Dernek Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu
kararı ile her zaman iptal edilebilir. Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır. Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin “ Dernek Beyannamesi “ Dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek Başkanı tarafından ilgili Mülki İdare Amirliği’ne verilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 29 Derneğin iç denetimi, Denetim Kurulu tarafından altı ayda bir defa gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir. Veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 30 Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TAŞINMAZ MAL EDİNME

Madde 31 Dernek ikametgahı ile amaç ve etkinlikler için gerekli olan taşınmaz mallara sahip olunabilir veya bu taşınmaz mallar kiralanabilir. Dernekçe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden malların, dernek adına tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi “formunu doldurmak suretiyle Mülki İdare Amirliği’ne bildirilmesi zorunludur.

LOKAL AÇMA

Madde 32 Derneğin lokal açması ve işletmesi, o yerin en büyük Mülki Amiri’nin iznine bağlıdır. Dernek, açılmasına ve işletilmesine izin verilen lokalin işletmesini gerektiğinde kiraya verebilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 33 Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 nün çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 34 Derneğin Feshi Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun, derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 nün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 13. maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle yapılan ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan ve oy kullanma hakkı olan üyelerin 2/3 nün çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Tasfiye Şekli
Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul Kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlere dernek adına “ Tasfiye Halinde Mutfak Dostları Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve
haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin
alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para ,mal ve hakları Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu İl’deki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Mülki İdare Amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç, üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu Mülki İdare
Amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla, son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş
yıldır.

TÜRK MEDENİ KANUNUN UYGULANMASI

Madde 35 Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Mutfak Dostları Derneği