KVKK

Mutfak Dostları Derneği

KVKK Politikamız

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”(KVKK) 10’uncu maddesi ile getirilen yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır. Mutfak Dostları Derneği’ne üye olmak; etkinliklere katılarak hizmet almak, ürün temin etmek veya Derneğimize hizmet vermek ve ürün sağlamak için bildirdiğiniz veya Derneğimizce çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında” “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kaydedilecek, sınıflandırılacak, işlenecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak bilgilendirme yapmaktayız.

1- KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

Kişisel verileriniz Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, Dernek’in genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, komisyon toplantıları, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi Dernek üyeleri veya temsilcilerine yönelik etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi, Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Dernek’in tanıtımı ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesi, Dernek’in faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi, Dernek içi iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası, Dernek faaliyetleri kapsamında üyelerin bilgilendirilmesi, İdari kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya mahkemelere sunulması, Mevzuat tahtında Dernek tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması, 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, üyeler ile ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması amacıyla işlenebilecektir

2- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

İşlenen kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlarla yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki ilişki içinde bulunduğumuz tüm gerçek ve tüzel kişilere, yasal olarak veya başka bir sebeple zorunlu olması halinde kamu otoritelerine, doğrudan ve/veya dolaylı, yurtiçi ve/veya yurtdışı iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.

3- KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

Kişisel verileriniz; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, hakkınızdaki yargı kararlarının, icra takiplerinin iletilmesiyle, adli kayıtların taranması, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla, telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla, genel merkezi, internet sitesi, banka, paydaşlarımız ve SMS gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam gibi kanallar aracılığıyla toplanacaktır.

4- 11’İNCİ MADDEDE SAYILAN DİĞER HAKLAR:

Anılan kanunun 11’inci maddesine göre haklarınız aşağıdaki şekildedir;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

5- KANUN’UN 13 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Derneğimize KVKK’nın uygulanmasına ilişkin her türlü talebin yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

MUTFAK DOSTLARI DERNEĞİ
Adres : İstanbul
Mersis No: 0074048693600018
www.mddmutfakdostları@gmail.com
Üye yukarıdaki hususlar hakkında tam ve doğru olarak bilgilendirilmekle, özel nitelikli kişisel verileri dahil olmak üzere kişisel verilerinin MUTFAK DOSTLARI DERNEĞİ tarafından yukarıdaki hüküm ve koşullar çerçevesinde işlenmesine muvafakat eder.