Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”(KVKK) 10’uncu
maddesi ile getirilen yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.
Mutfak Dostları Derneği’ne üye olmak; etkinliklere katılarak hizmet almak, ürün
temin etmek veya Derneğimize hizmet vermek ve ürün sağlamak için bildirdiğiniz veya
Derneğimizce çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu kapsamında” “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kaydedilecek, sınıflandırılacak, işlenecek,
saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek
olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak
bilgilendirme yapmaktayız.

1- KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

Kişisel verileriniz Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve
çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,
Dernek’in genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları,
komisyon toplantıları, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları
gibi Dernek üyeleri veya temsilcilerine yönelik etkinliklerin ve
ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi,
Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine
ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Dernek’in tanıtımı ve
gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesi, Dernek’in
faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması, hizmet
politikalarının yürütülmesi, Dernek içi iletişim ve işbirliğinin
güçlendirilmesi, Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası,
Dernek faaliyetleri kapsamında üyelerin bilgilendirilmesi, İdari
kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli
bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya mahkemelere
sunulması, Mevzuat tahtında Dernek tarafından tutulması
öngörülen defter ve kayıtların tutulması, 5223 sayılı Dernekler
Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat
hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, üyeler
ile ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi, veri kayıplarının
önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması amacıyla
işlenebilecektir

2- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA

AKTARILABİLECEĞİ:

İşlenen kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlarla yasal olarak
aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki ilişki
içinde bulunduğumuz tüm gerçek ve tüzel kişilere, yasal olarak
veya başka bir sebeple zorunlu olması halinde kamu
otoritelerine, doğrudan ve/veya dolaylı, yurtiçi ve/veya yurtdışı
iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza ve faaliyetlerimizi
yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program
ortağı kuruluşları ve diğer gerçek ve tüzel kişilere
aktarılabilecektir.

3- KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

Kişisel verileriniz; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü
yerine getirebilmesi için zorunlu olması uyarınca onay ve/veya
imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları
ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile
yapacağınız bildirimlerle, hakkınızdaki yargı kararlarının, icra
takiplerinin iletilmesiyle, adli kayıtların taranması, elektronik
posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü
araç veya ortamla, telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim
aracıyla, genel merkezi, internet sitesi, banka, paydaşlarımız ve
SMS gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam gibi
kanallar aracılığıyla toplanacaktır.

4- 11’İNCİ MADDEDE SAYILAN DİĞER HAKLAR:

Anılan kanunun 11’inci maddesine göre haklarınız aşağıdaki
şekildedir;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde
bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,

5- KANUN’UN 13 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA VERİ
SORUMLUSUNA BAŞVURU HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca;
veri sorumlusu olan Derneğimize KVKK’nın uygulanmasına
ilişkin her türlü talebin yazılı olarak veya Kişisel Verilerin
Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer
yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Tarafımıza iletilmiş olan
başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası
gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı
tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır.
Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü
gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza
ulaştırılacaktır.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

MUTFAK DOSTLARI DERNEĞİ
Adres : İstanbul
Mersis No: 0074048693600018
Telefon :
Fax:
www.mddmutfakdostları@gmail.com

Üye yukarıdaki hususlar hakkında tam ve doğru olarak bilgilendirilmekle, özel nitelikli kişisel
verileri dahil olmak üzere kişisel verilerinin MUTFAK DOSTLARI DERNEĞİ tarafından
yukarıdaki hüküm ve koşullar çerçevesinde işlenmesine muvafakat eder.