kisisel-veri_ozel-nitelikli-veri

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”(KVKK) 10’uncu
maddesi ile getirilen yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Mutfak Dostları Derneği’ne üye olmak; etkinliklere katılarak hizmet almak, ürün
temin etmek veya Derneğimize hizmet vermek ve ürün sağlamak için bildirdiğiniz veya
Derneğimizce çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu kapsamında” “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kaydedilecek, sınıflandırılacak, işlenecek,
saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek
olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak
bilgilendirme yapmaktayız.

1-) KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:
Kişisel verileriniz Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları
doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, Dernek’in genel kurul toplantıları, çalışma grubu
toplantıları, komisyon toplantıları, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi Dernek
üyeleri veya temsilcilerine yönelik etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi
ve yürütülmesi, Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin
konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Dernek’in
tanıtımı ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesi, Dernek’in faaliyet ve
hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi, Dernek içi
iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası, Dernek
faaliyetleri kapsamında üyelerin bilgilendirilmesi, İdari kurum ve kuruluşların ve
mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya mahkemelere
sunulması, Mevzuat tahtında Dernek tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların
tutulması, 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat
hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, üyeler ile ilgili hukuki süreçlerin
yürütülmesi, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması
amacıyla işlenebilecektir.

2-) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA
AKTARILABİLECEĞİ:

İşlenen kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlarla yasal olarak aktarılması gereken idari
ve resmi makamlara, hukuki ilişki içinde bulunduğumuz tüm gerçek ve tüzel kişilere, yasal
olarak veya başka bir sebeple zorunlu olması halinde kamu otoritelerine, doğrudan ve/veya
dolaylı, yurtiçi ve/veya yurtdışı iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza ve faaliyetlerimizi
yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer
gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.

3-) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:
Kişisel verileriniz; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirme
formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle,
hakkınızdaki yargı kararlarının, icra takiplerinin iletilmesiyle, adli kayıtların taranması,
elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla,
telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla, genel merkezi, internet sitesi, banka,
paydaşlarımız ve SMS gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam gibi kanallar
aracılığıyla toplanacaktır.

4-) 11’İNCİ MADDEDE SAYILAN DİĞER HAKLAR:
Anılan kanunun 11’inci maddesine göre haklarınız aşağıdaki şekildedir;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı

olarak mddmutfakdostlari@gmail.com e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.