MUTFAK DOSTLARI DERNEĞİ Türk Mutfağını ve Mutfak Sanatlarını Araştır-ma, Geliştirme ve Uygulama Derneği

İstanbul, 2008

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı Madde 1: Derneğin adı, “Mutfak Dostları”dır.

Derneğin Merkezi Madde 2: Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Karaköy Mumhane Caddesi, Karaköy Güllüoğlu Binası No.171 Kat.5 Beyoğlu-İstanbul

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ŞEKİLLERİ

Derneğin Amacı Madde 3: Bilimsel araştırmalar yaparak veya yaptırarak mutfak zenginliklerimizi, yeme içme ve sunma adabını bütün özellikleriyle ortaya çıkarmak, geliştirmek; yurt içinde ve yurtdışında mutfağımızın tanıtılmasını sağlamak. bu alanda eğitim yapmak ve eğitim yapan kuruluşlara yardımcı olmak; yiyecek ve içeceğin insanın sağlıklı beslenmesindeki yerinin ve öneminin belirlenmesine bilimsel olarak katkıda bulunmak, yurt içinde ve yurtdışında yeme-içme konularıyla ilgili gelişmeleri izlemek, bu tür çalışmaları özendirmek, yaymak ve sevdirmek.

Amacı gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışma konuları ve şekilleri Madde 4: Dernek, 3. maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için;

 1. a)Mutfağımız ve genel olarak yiyecek içecekle ilgili bilimsel araştırmalar Bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşları teşvik eder ve destekler.
 2. b)Dökümantasyon merkezi ve databank oluşturur.
 3. c)Bu konuyla ilgili her türlü süreli, süresiz, görsel yayın yapar ve yaptırır.
 4. d)“ Türk Mutfağını Araştırma Enstitüsü “ kurulmasını sağlayıcı girişim ve çalışmalarda bulunur.
 5. e)Amacına uygun olarak eğitim programları hazırlar ve uygular. Bu konuda faaliyette bulunan eğitim kurumlarını destekler ve öğrencilere yardımcı olur.
 6. f)Yurt içinde ve dışında seminerler, panel, yemek fuarı, piyango, bale, konser, konferans, gezi, yarışma, sergi, uygulama çalışmaları ve benzer etkinlikler düzenler. Kendi dışında düzenlenen bu gibi etkinliklere katılır.
 7. g)Konuyla ilgili mesleki davranış, kural ve ilkelerini (kodlar) hazırlar ve benimsenmesini sağlamaya çalışır.
 8. h)Konuyla ilgili özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık hizmeti verir.

ı) Uygulama için gerekli izni alarak lokaller açar. Toplantılar düzenler, amaç ve etkinlikleri için taşınır taşınmaz malları kiralayabilir; satın alır, satar ve işletir.

 1. i)Şubeler açabilir.

DERNEK ÜYELİĞİ

Üye olma hakkı Madde 5: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, Türk mutfağı ile gerek fiilen uğraşan gerekse tüzüğün “amaç” maddesinde sayılan çalışmaları yapmış ve yapmakta olanlar, Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen sürekli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilirler.

Türk vatandaşı olmayanlar, Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip iseler üye alınabilirler.

Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz. Onursal üyelik, Yönetim Kurulu’nun oy çokluğu kararı ile alınır. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir. Onursal üyelerin oy verme hakkı yoktur.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde karara bağlayıp başvuru sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz.

Üyelikten çıkma Madde 6: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Üyelikten çıkarılma Madde 7: 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen sürekli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamına girerek derneğe üye olma hakkını kaybedenler ile dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda sözü edilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir.

Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurulda itiraz hakkı vardır. Yönetim kurulunun yazılı talebine rağmen üyelik aidatını iki sene üst üste ödemeyen üyelerin üyelikleri sona erdirilir.

Üyelerin hakları Madde 8: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

GENEL KURUL

Kuruluş şekli Madde 9: Derneğin genel kurulu, aidatını ödemiş üyelerden tarafından yapılır.

Toplanma zamanı Madde 10: Genel kurul her iki yılda bir olağan olarak ocak ayında toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplayamazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerin birinin başvurusu üzerine o yerin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Çağrı usulü

Madde 11: Yönetim Kurulu’nun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden listeyi hazırlanmasından sonra genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi o yerde yayınlanan bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması nedeni ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az onbeş gün önce o yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Toplantı başka bir sebeple ertelenecekse, bu durum, erteleme sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İş bu ikinci toplantının ertelenme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre o yerin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

Toplantı yeri Madde 12: Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz. Toplantı yeter sayısı Madde 13: Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulu üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantı yapılış usulü

Madde 14: Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve o yerin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşılığında imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 14. maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Toplantıda görüşülecek konular Madde 15: Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulun görevleri ve yetkileri Madde 16: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulda görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçilmesi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların kiralanması, satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
 • Derneğin uluslararası faaliyete üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Derneğin feshedilmesi,
 • Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirlenen öbür görevlerin yerine getirilmesi,

10.Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak veya şube kurucularına yetki verilmesi.

Oy kullanma ve karar alma usulleri ve şekilleri Madde 17: Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş olarak bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylarda ise genel kurul başkanının belirteceği usul uygulanır.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI

Yönetim Kurulu’nun kuruluş şekli, görevleri ve yetkileri Madde 18: Yönetim Kurulu dokuz asil ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir;

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
 4. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği öbür işleri yapmaktır. Yönetim kurulu, kendi arasında görev bölümü yaparak başkanı, başkan yardımcılarını, sekreterini ve saymanını belirler. Yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek ikametgahında önceden kararlaştırılacağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.
 5. Başkan, derneği temsil eder
 6. Üst üste üç kere, geçerli mazeret beyan etmeksizin Yönetim Kurulu toplantısına iştirak etmeyen yönetim kurulu üyesinin, yönetim kurulu üyeliği sona erer. Madde19′a göre yedek üyelerle yönetim kurulu tamamlanır.

Yönetim Kurulu’nun yedek üyelerle tamamlanması

Madde 19: Yönetim kurulu üye sayısı; boşalmalar sebebiyle, yedeklerin de getirilmesine rağmen üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması halinde o yerin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Denetleme Kurulu Madde 20: Denetleme kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulda seçilir. Bu kurul, denetleme görevini, dernek tüzüğüne tespit edilen esas ve usullere göre altı ay geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar.

Başka organlar Madde 21: Dernekte başka organlar da kurulabilir. Ancak, bu organlara genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi

Madde 22: Genel kurulda yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları baba adları, doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve ikametgahları; dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEK ŞUBELERİ

Madde 23: Dernek şubeler açabilir

  1. A)Bu amaçla dernek merkez yönetim kurulunca yetkili kılınmış, şube açacak yerdeki dernek kurma hakkı bulunan en az üç kişi tarafından yine o yerin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak başvurulur. Bu yazıda; kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği ve sanatı, ikametgahı ve uyruğu ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ve yetki belgesinin eklenmesi zorunludur. Şube kurucularında, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri oturmaları şartı aranır.
 • B)Şube organları;
 • Genel Kurul 2.Yönetim Kurulu 3. Denetleme kurulu ve denetçiler

Bu organların görevleri ve yetkileri, merkezdeki benzeri organların görev ve yetkileri gibidir. Ancak, merkez genel kurulunun kararından geçmiş yönetmelikler veya ilke kararları ile merkezden onaylanmak üzere bazı yetkiler şube organlarına bırakılabilir.

  1. C)Şubeler hakkında 2908 sayılı dernekler kanunu ile bu tüzük hükümleri uygulanır. Bununla birlikte;
 • Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan gazete ile yapılacağı gibi o yerin yayın imkanlarından ve araçlarından yararlanmak suretiyle de yapılabilir.
 • Şube genel kurulları, olağan toplantılarını merkez genel kurul toplantısından en az on beş gün önce bitirmek zorundadır.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Gelir kaynakları Madde 24: Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

  1. Üye aidatı.
 • Dernekçe yapılan yayınlar ile tertiplenen piyango, panel, seminer, balo, eğlence, temsil, konser, yarışmalar ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 • Derneğin yurtdışı tanıtım çalışmalarından sağlanacak gelirler.
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 • Bağışlar ve yardımlar.
 • Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağışlar ve yardımlar.
 • Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya öbür kuruluşlardan yardım alabilmesi için önce İçişleri Bakanlığı’dan izin alınması gerekir.

Yıllık aidat tutarı Madde 25: Dernek üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat Genel Kurul’ca tespit edilir. Her yıl için ayrı olarak karara bağlanır.

Yardım kabul edilmeyecek kuruluşlar Madde 26: Dernek; siyasi partiler, işçi ve işveren sendikaları ve meslEk kuruluşlarından herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez.

DEFTERLER, KAYITLAR VE BELGELER

Defterler ve kayıtlar Madde 27: Dernek, aşağıda yazılı defterleri tutar:

  1. Üye kayıt defteri: Derneği girenlerin kimlik bilgileri ve derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.
 • Karar defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve alının kararlar başkan ve üyelerce imzalanır.
 • Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalarında saklanır.
 • Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paranın verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
 • Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilanço bu deftere işlenir.
 • Demişbaş defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir. Bu defterin noterden onaylı olması zorunludur.

Gelir ve gider belgeleri Madde 28: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığı’nca bastırılır. Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde bastıracağı alındı belgelerini o yerin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul eder. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye Bakanlığı’nca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz.

Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Dernek adına gazete ve öteki basılı eserler vererek, bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 29: Derneğin iç denetimi, 2908 sayılı dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak, gerekli durumlarda; üyelere, dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla, genel kurulun onayında geçilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME

Madde 30: Dernek ikametgahı ile amaç ve etkinlikler için gerekli olan taşınmaz mallara sahip olunabilir veya bu taşınmaz mallar kiralanabilir.

Dernekçe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden malların, dernek adına tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi zorunludur.

LOKAL AÇMA

Madde 31: Derneğin lokal açması ve işletmesi, o yerin en büyük mülki amirinin iznine bağlıdır. Dernek, açılmasına ve işletilmesine izin verilen lokalin işletmesini gerektiğinde kiraya verebilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 32: Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlanması için genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyudur.

FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 33: Dernek üyeleri, genel kurulda her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun, derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12. maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından on beş gün içinde o yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının kime bırakılacağına genel kurulca karar verilir. Tasfiye ve intikal, o yerin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

TÜRK MEDENİ KANUNUN UYGULANMASI

Madde 34: Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun, bu konuda hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Medeni Kanunu’nun hükümleri uygulanır.