kisisel-veri_ozel-nitelikli-veri

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”(KVKK) 10’uncu
maddesi ile getirilen yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Mutfak Dostları Derneği’ne üye olmak; etkinliklere katılarak hizmet almak, ürün
temin etmek veya Derneğimize hizmet vermek ve ürün sağlamak için bildirdiğiniz veya
Derneğimizce çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu kapsamında” “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kaydedilecek, sınıflandırılacak, işlenecek,
saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek
olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak
bilgilendirme yapmaktayız.

1-) KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:
Kişisel verileriniz Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları
doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, Dernek’in genel kurul toplantıları, çalışma grubu
toplantıları, komisyon toplantıları, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi Dernek
üyeleri veya temsilcilerine yönelik etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi
ve yürütülmesi, Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin
konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Dernek’in
tanıtımı ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesi, Dernek’in faaliyet ve
hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi, Dernek içi
iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası, Dernek
faaliyetleri kapsamında üyelerin bilgilendirilmesi, İdari kurum ve kuruluşların ve
mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya mahkemelere
sunulması, Mevzuat tahtında Dernek tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların
tutulması, 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat
hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, üyeler ile ilgili hukuki süreçlerin
yürütülmesi, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması
amacıyla işlenebilecektir.

2-) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA
AKTARILABİLECEĞİ:

İşlenen kişisel verileriniz; yukarıdaki amaçlarla yasal olarak aktarılması gereken idari
ve resmi makamlara, hukuki ilişki içinde bulunduğumuz tüm gerçek ve tüzel kişilere, yasal
olarak veya başka bir sebeple zorunlu olması halinde kamu otoritelerine, doğrudan ve/veya
dolaylı, yurtiçi ve/veya yurtdışı iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza ve faaliyetlerimizi
yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer
gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.

3-) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:
Kişisel verileriniz; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirme
formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle,
hakkınızdaki yargı kararlarının, icra takiplerinin iletilmesiyle, adli kayıtların taranması,
elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla,
telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla, genel merkezi, internet sitesi, banka,
paydaşlarımız ve SMS gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam gibi kanallar
aracılığıyla toplanacaktır.

4-) 11’İNCİ MADDEDE SAYILAN DİĞER HAKLAR:
Anılan kanunun 11’inci maddesine göre haklarınız aşağıdaki şekildedir;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı

olarak mddmutfakdostlari@gmail.com e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

gastronomist

Gastronomist 2017 / Panel, Söyleşi Programları

Dünyanın Geleneksel Mutfakları
21 – 24 Eylül’de İstanbul’da Buluşuyor…

 

Dünya gastronomi başkenti olmaya aday İstanbul, 21 – 24 Eylül tarihlerinde Tarihi Yarımada’da düzenlenecek olan Gastronomist 2017’ye hazırlanıyor. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın önemli katkıları ve Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Gastronomist 2017’, tamamen geleneksel mutfak kültürleri üzerine gerçekleştirilecek
olan Türkiye’deki ilk uluslararası organizasyon olması ile dikkat çekiyor. Dünya mutfaklarının kıtalararası katılımlar ile temsil edileceği, konuk ülkelerin geleneksel
mutfaklarının yanı sıra Türkiye coğrafyasının kadim mutfak kültürünü yansıtan reçete sunumları, yemek sohbetleri, paneller ve çocuk atölyeleri gibi birçok katmanlı etkinliğin yer
aldığı bir Türkiye projesi olarak öne çıkan Gastronomist 2017, dünyanın geleneksel mutfaklarını İstanbul’a taşıyacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önemli katkılarıyla
gastronomi dünyasının önde gelen STK’ları Anadolu Halk Mutfağı Derneği, Mutfak Dostları Derneği ve Mutfak Magazin Dergisi’nin işbirliğinde düzenlenen ‘Gastronomist 2017’ Fatih
Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Tarihi Yarımada Fatih Gastronomi Turizmiyle de Canlanacak

Gastronomist 2017’ye ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ve bu etkinliği önemsediğini söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “ Fatih sahip olduğu köklü tarih mirası ve farklı kültürlerin harmanlandığı özgün dokusu ile İstanbul’un en gözde turizm merkezi. Tüm bu zenginliklerinin yanı sıra birçok köklü restoran ve geleneksel mutfak değerlerimizin sergilendiği lezzet duraklarıyla öne çıkan Fatih, gastronomi turizmi açısından da İstanbul’un marka yüzü bir konumda. Son zamanlarda dünyadaki yükselen turizm değerleri arasında belki de en güçlü alanın gastronomi olduğu göz önünde bulundurulduğunda Gastronomist 2017 gibi geleneksel mutfakları buluşturan bir etkinliğin Tarihi Yarımada Fatih’te gerçekleşecek olması daha da anlamlı hale geliyor. Etkinliğin İstanbul turizmine önemli katkıları olacağına inanıyorum” dedi.

Dünya Yerele Dönüyor

Organizasyon komitesi adına yaptığı açıklamada dünyada yerel mutfakların tekrar gündeme geldiğini belirten Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç, “Dünya, yerel mutfakların
özgün etkilerini içinde barındıran köklü ve çok yönlü, zengin, basit ama çok değerli mutfak kültürünü yeniden hatırladı. Gastronomist 2017, avangart mutfağın görmeye alıştığımız
klasikleşmiş isimleri yerine geleneksel mutfağın gerçek temsilcilerini ağırlayacak. Geleneksel mutfak kültürlerinin çok boyutlu olarak ele alınacağı ve kültürlerin buluşmasına tanıklık
edecek Gastronomist 2017, ‘dünya yerele dönüyor’ mottosunun karşılığını gözler önüne serecek” dedi.

Dünyaca Ünlü Et Ustalarından Muhteşem Şov

Gastronomist 2017, 4 gün boyunca sürecek zengin program akışıyla da dikkat çekiyor. Etkinlik kapsamında dünyaca ünlü İtalyan kasap Dario Cecchini, Türkiye’nin et profesörü olarak tanınan Cüneyt Asan ve ünlü kıtaları aşmış Brezilyalı et ustası Andre Lima de Luca birlikte Sultanahmet Meydanı’nda muhteşem bir şova imza atacak. Yeni nesil ulusal şeflerden Hazer Amani ve Siyez buğdayı üzerine çalışmaları ile tanınan Mustafa Afacan’ın gerçekleştirecekleri “Anadolu’nun Genetiğiyle Oynanmamış Buğdayları”; Yunan mutfağı uzmanı şef yazar Maria Ekmekçioğlu ile Egeli yemek araştırmacısı ve gazeteci Nedim Atilla’nın gerçekleştirecekleri “İki Yaka Bir Mutfak” ve ünlü Hint Vipul Gupta’nın sergileyeceği “Beyaz Dut Unlu Tavuk Masala” başlıklı cooking showlar da
dikkat çeken etkinlikler arasında yer alıyor.

Duayenler Mutfak Dostları Derneği Panellerinde Konuşacak

Program kapsamında Mutfak Dostları Derneği öncülüğünde geleneksel mutfakları ele alan bir dizi panel düzenlenecek. Gazeteci ve yemek araştırmacısı Nedim Atilla moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panellerde Ebru Baybara, Mehmet Gürs, Sedat Nemli (Geleneksel Mutfaklar ve Turizme Etkileri); Nilhan Aras, Birol Uluşan, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uhri (Coğrafya Kaderdir); P. Mary Işın, Neptün Soyer, Ayfer Yavi (Geçmiş Geleceğin Atasıdır) gibi geleneksel mutfaklar ve turizm alanında kabul görmüş en yetkin isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Dünyaca Ünlü İsimlerden “Gastronomik Paylaşımlar”

İspanya, Fransa, İsrail, Rusya, İtalya, Çin, Bosna Hersek, Avustralya, Kazan / Tataristan, Hindistan, Azerbaycan, İsviçre gibi birçok ülkeden yoğun uluslararası katılımın olacağı Gastronomist 2017, dünyanın önemli gastronomi yazarları, şefleri ve ilgili alanlardaki kanaat önderlerinden Greg Malouf, Anissa Helou, Sebastien Ripari, Michel Godet, Janna Gur, Maria Jose Sevilla, Alica Rios, Christian Plumail, Rizida Khusainova gibi isimleri “Gastronomik Paylaşımlar” başlıklı oturumlarda konuşmacı olarak ağırlayacak. Programın en renkli etkinliklerinden biri de Türkiye’nin iş, kültür, sanat ve yazın dünyasından önemli isimlerin katılacağı yemek temalı sohbetler olacak. İş, kültür, sanat ve yazın alanında çok kıymetli isimlerle gerçekleştirilecek “Yemek Atışmaları”, “Patron Yemekleri”, “Osmanlı Saray Yemekleri” ve “Marka Yaratanlar” başlıklı oturumlar, gastronominin farklı disiplinlerden beslenen evrensel bir kültür dili olduğunu ortaya koyacak. Etkinlikle ilgili tüm detaylar ve güncel bilgiler www.gastronomist.com.tr adresinden takip edilebiliyor.

SÖYLEŞİLER: TOPKAPI SARAYI KONFERANS SALONU
COOKING SHOW’LAR: SULTANAHMET MEYDANI ANFİ TİYATRO
Detaylı bilgi için;
LOGOS Stratejik İletişim Danışmanlığı
iletisim@logosiletisim.com
0539 682 97 69​⁠​- 0535